Téma
Model OSI
Charakteristika databázy
Nezávislosť údajov
Komponenty databázy
Architektúra databázy
Štruktúra DBMS
Systém na spracovanie súborov
Systém správy databáz
Tabuľky v DBMS
Pohľady v DBMS
Zhmotnené pohľady v DBMS
Schéma databázy
Inštancia databázy
Jazyky databázy
Jazyk definície údajov - DDL
Jazyk manipulácie s údajmi - DML
Jazyk kontroly údajov - DCL
Jazyk kontroly transakcií - TCL
Rozhranie databázy
Dátové modely v DBMS
Objektové dátové modely
Fyzické dátové modely
Záznamové dátové modely
Základné koncepty dátového modelu ER
Dátový model ER
Previesť ER diagram na príklad relačných tabuliek
Abstrakcia databázy
Používatelia a správcovia databáz
Relačné dotazovacie jazyky
Relačný kalkul - n-tica Relačný kalkul - doménový relačný kalkul
Organizácia súborov v DBMS
Organizácia sekvenčných súborov v DBMS
Organizácia súborov haldy v DBMS
Hash / priama organizácia súborov v DBMS
Metóda indexovaného sekvenčného prístupu (ISAM)
Organizácia súborov stromu B +
Organizácia klastrových súborov v DBMS
Dátový slovník a typy dátového slovníka
Štruktúra, pohľady a architektúra dátového slovníka
Funkcie, výhody a nevýhody dátového slovníka
Základné koncepty indexovania - zoradené indexy
Koncepty stromu B + a rozšírení - súbory indexu B + a B Tree v DBMS
Prístup s viacerými kľúčmi
Hašovacie koncepty
Bitmapové indexy, výhody a nevýhody
Register databáz
Relačné modely
Kľúče databázy
Obmedzenia databázy
Integrita databázy
Operátori relačných množín v DBMS
Katalóg systému
Coddovo pravidlo v DBMS
Normalizácia v DBMS
Prvá normálna forma (1NF)
Druhá normálna forma (2NF)
Tretia normálna forma (3 NF)
Normálna forma Boyce-Codd (3.5 NF) - BCNF
Štvrtý normálny tvar (4 NF)
Piaty normálny tvar (5 NF)
De-normalizácia v databáze
Rozdiel medzi normalizáciou a normalizáciou v databáze (DBMS)
Transakcia s databázou (DBMS)
Riadenie súbežnosti v DBMS
Zablokovanie DBMS
Zálohovanie a obnova dát v DBMS
Výnimky v DBMS
Spúšťače v DBMS
Dátové typy v DBMS
Pokročilé SQL
Vyberte operáciu v DBMS
NULL hodnoty v DBMS
Triedenie v DBMS
Agregácia v DBMS
Pripojte sa k prevádzke v DBMS
Čiastkové dotazy v DBMS
Korelované poddotazy v DBMS
Únie v DBMS
Mínus v DBMS
Priesečník v DBMS
Premenovať v DBMS
Vyznačuje sa v DBMS
Ako v DBMS
Rownum v DBMS
Podmienená kontrola v DBMS
Prípadové vyhlásenie v DBMS
Kurzory v DBMS
Spracovanie dotazov v DBMS
Algoritmus výberu v DBMS
Skenovanie súborov v DBMS
Indexové skenovanie v DBMS
Konjunkcie, disjunkcie a negácie v DBMS
Pripojí sa k systému DBMS
Duplicitné vylúčenie v DBMS
Zoskupovanie v DBMS
Nastaviť operáciu v DBMS
Vonkajšie sa pripája k systému DBMS
Komplexné pripojenie v DBMS
Vyhodnocovanie výrazov v DBMS
Transformácia relačných výrazov v DBMS
Pravidlo ekvivalencie v DBMS
Metóda triedenia v DBMS
Optimalizácia dopytov v DBMS
Zhmotnené pohľady (MV) v DBMS
Plány hodnotenia v DBMS
Odhad štatistík výsledkov výrazu v DBMS
Odhad veľkosti (selektivita) v DBMS
Techniky hodnotenia operátora v DBMS
Výber plánov hodnotenia v DBMS
Transakcia databázy v DBMS
Koncepcia riadenia transakcií v DBMS
Transakčný model v DBMS
Rozvrhy v DBMS
Atomicita a trvanlivosť transakcie v DBMS
Prihlasuje sa do systému DBMS
Prihláste sa dopredu v systéme DBMS
Tieňová databáza v DBMS
Skladovacia štruktúra v DBMS
Prístup k dátam v DBMS
Zálohovanie dát v DBMS
Obnova dát v DBMS
Tieňové stránkovanie v DBMS
Obnova so súčasnými transakciami v DBMS
Pokročilé techniky obnovy v DBMS
Izolácia transakcie v DBMS
Úrovne izolácie transakcií v DBMS
Serializovateľnosť transakcií v DBMS
Implementácia izolácie transakcií v DBMS
Zablokovanie v DBMS
Zabudovaný SQL v DBMS
Dynamické SQL v DBMS
Databáza dokumentov v DBMS
XML databáza v DBMS
XPath v DBMS
XQuery v DBMS
Distribuujte databázové systémy v systéme DBMS
Fragmentácia údajov v DBMS
Distribuované spracovanie dotazov v DBMS
Distribuovaná súbežnosť v DBMS
Vytváranie databáz v Oracle v DBMS
Translate »